Asystent Kibica na mecz Polska-Finlandia

06.10.2020
Zachęcamy do zapoznania się z Asystenta Kibica na środowy mecz towarzyski Reprezentacji Polski z Finlandią.

Najbardziej aktualna wersja ASYSTENTA KIBICA zawsze na stronie: www.laczynaspilka.pl

Polski Związek Piłki Nożnej zaprasza na międzynarodowy mecz towarzyski Polska - Finlandia w dniu 7 październi­ka 2020 r. na Stadionie Energa Gdańsk. Bramy stadionu zostaną otwarte o godzinie 18.45. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45.

Jak przygotować się do meczu i czego spodziewać się w związku z obecną sytu­acją.

* upewnij się, że Twój stan zdrowia pozwala na udział w meczu (nie masz objawów CO­VID-19),

* jeśli w ciągu ostatnich 14 dni uzyskałeś po­zytywny wynik badań na obecność SARS-CoV-2 lub miałeś kontakt z osobą, która uzyskała pozy­tywny wynik badań na obecność SARS-CoV-2 - nie przychodź na stadion,

* upewnij się, że posiadasz maseczkę ochronną, którą zasłonisz usta i nos – jest to warunek wejścia na sta­dion. Zgodnie z wymogami UEFA, nie zdejmuj maseczki przez cały okres pobytu na stadionie,

* podczas wchodzenia na stadion zdezynfekuj dłonie i rób to wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,

* poruszając się na stadionie utrzymuj bezpieczny dystans od innych uczestników imprezy (min. 1,5 m) oraz miej za­wsze zasłonięte usta i nos,

*organizator jest uprawniony do wprowadzania dalszych ob­ostrzeń jeśli są one uzasadnione ze względów bezpieczeństwa życia i zdrowia osób      przebywających na Stadionie (np. kontrola temperatury ciała),

- zakryj usta i nos

- korzystaj z dostępnych środków do dezynfekcji

- zachowaj odstęp od innych osób

- zajmij miejsce wskazane na bilecie

- stosuj się do poleceń organizatora, stewardów i spikera zawodów

O której godzinie mogę wejść na stadion?

Organizator sugeruje przybycie na stadion najwcześniej jak to możliwe, przy czym bramy stadionu będą otwarte dla widzów już od godziny 18:45. W oczekiwaniu na mecz widzowie będą mogli posłuchać muzyki, wziąć udział w ciekawym programie rozrywkowym prezentowanym na żywo, a także zjeść posiłek w jednym z wielu punktów gastronomicznych.

Na bilecie znajdują się różne bramy. Którą wybrać?

Kibic dostanie się na stadion każdą z bram 8, 10, 11. Sugerujemy wybór bramy, która znajduje się najbliżej sektora oznaczonego na bilecie. Dla ułatwienia przypominamy że bramy zlokalizowa­ne są odpowiednio: Brama 8 - przy ul. Żaglowej | Brama 10 - przy ul. Marynarki Polskiej | Brama 11 - przy ul. Uczniowskiej

Jak dotrę na stadion? Bezpłatny zbiorowy transport pu­bliczny.

Na stadion dotrzesz bez problemu korzystając z licznych środków transportu publicznego. PZPN w porozu­mieniu z Miastem Gdańsk oraz Operatorem Sta­dionu Energa Gdańsk zapewnił wszystkim

posiadaczom biletów na mecz prawo do bezpłatnego przejaz­du autobusami i tramwajami ZTM Gdańsk od godziny 16:00 w dniu 07.10.2020 r. (dzień meczowy) do godziny 02:00 w dniu 08.10.2020 r.

Należy mieć na uwadze, że z przyczyn tech­nicznych, niezależnych od organizatora - nie będą kursować pociągi SKM na trasie z Gdańska Głównego do przystanku Gdańsk Stadion Expo.

Z kierunku Gdyni oraz śródmieścia Gdańska pociągiem SKM można dojechać do przystan­ku „Politechnika SKM”, a następnie udać się pie­szo na Stadion Energa Gdańsk.

Pozostałe informacje transportowe:

W dniu meczu linia tramwajowa 7 w godz. 18:00 – 20:30 będzie kursować na trasie Łosto­wice Świętokrzyska-Chełm-Brama Wyżynna­-Dworzec Główny-Stadion-Nowy Port z często­tliwością co 10 minut.

Dojazd do Stadionu wzmocniony zostanie do­datkowymi autobusami linii 158 w godz. 18:00 – 20:30 będzie on kursował na trasie Wrzeszcz PKP-Zaspa-Czarny Dwór-Płażyńskiego-Sta­dion-Stogi z częstotliwością co 10 minut.

PO MECZU - TRAMWAJE

Po zakończeniu meczu (ok. godz. 22:30) z przy­stanków zlokalizowanych przy Stadionie Energa Gdańsk odjadą tramwaje linii 7 do Łostowic Święto­krzyskiej przez Dworzec Główny-Chełm oraz tramwaje linii 12 do pętli Ujeścisko przez Dworzec Główny-Siedl­ce-Piecki-Migowo.

PO MECZU - AUTOBUSY

Zostaną również uruchomione dodatkowe kursy na liniach autobusowych 148 w kierunku Żabianki SKM oraz 158 w kie­runku Wrzeszcza PKP. Autobusy odjadą ze specjalnego przy­stanku zlokalizowanego w ciągu ul. Uczniowskiej, na wysokości posesji nr 23. Kursy na linii autobusowej nr 158 w kierunku Stogi uruchomione zostaną zaraz po meczu. Przystanek odjazdowy to Stadion Energa Gdańsk 03 na ul. Marynarki Polskiej.

Rozkład jazdy autobusów i tramwajów z przystanku

Stadion Energa Gdańsk dostępny na stronie https://ztm.gda.pl/

Uwaga!

Z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego, zarówno w fazie dowozowej jak i odwozowej uczestników meczu mogą zostać wprowadzone operacyjnie (tj. wg potrzeb służb mundurowych) inne zmiany na liniach ZTM Gdańsk. Zmiany te będą dostępne na bieżąco na stronie internetowej ZTM Gdańsk www.ztm.gda.pl.

Samochód

Jeśli nie zamierzasz skorzystać z bez­płatnego transportu publicznego zwróć uwagę na dostępne parkingi (plan par­kingów znajduje się na str. 1 Asystenta). W związku z meczem zostały przygotowa­ne parkingi bezpłatne w ciągu ul. Marynar­ki Polskiej i Al. Płażyńskiego oraz parkingi płatne bezpośrednio przy Stadionie.

Parkingi płatne

Wjazd na teren przy Stadionie w dniu meczu zostanie ograniczony tylko dla posiadaczy kart parkingowych. Zamknięcie nastąpi w godzinach 18.00 do odwołania (najpóźniej do godz. 23.00) przy wjeździe na ulicę Żaglową od ul. Marynarki Polskiej oraz przy wjeździe na ulicę Pokoleń Lechii Gdańsk od strony wiaduktu oraz Letnicy. Odpłatne karty parkingo­we - dostępne na stronie bilety.laczynaspilka.pl.

Uwaga! Jeśli nie posiadasz odpowiedniej karty par­kingowej (otrzymanej od organizatora lub zakupionej online), nie podjeżdżaj w bezpośrednie otoczenie sta­dionu. Pamiętaj, aby umieścić kartę parkingową w widocz­nym miejscu (za przednią szybą samochodu lub zawieszona na lusterku) już w momencie wjazdu w strefę zamkniętą.

Bilety na mecz (kontrola)

Stewardzi będą sprawdzali zgodność dokumentu tożsa­mości z danymi zapisanymi na bilecie. Dane zawarte na bi­lecie nie podlegają zmianie. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Utracone, zniszczone lub skradzione bilety nie będą wydawane ponownie. Bilet może być skon­trolowany wielokrotnie podczas pobytu na stadionie, dlate­go należy go zachować przez cały czas, aż do końca imprezy. W przypadku trudności ze znalezieniem sektora lub miejsca nale­ży skorzystać z pomocy stewardów. Zabronione jest blokowanie przejść na promenadzie, przejściach czy schodach. Przed rozpo­częciem meczu należy zająć miejsce na trybunie. Stewardzi będą zwracali na to szczególną uwagę.

Uwaga! Bilet uprawnia do jednorazowego wejścia na teren wydarzenia.

Bilety na mecz (sprzedaż)

Jeśli bilety nie zostały dotychczas wyprzedane, pozostają do­stępne na stronie https://bilety.laczynaspilka.pl/ praktycznie do momentu rozpoczęcia meczu.

Należy mieć na uwadze, iż stacjonarna sprzedaż bile­tów nie będzie prowadzona w otoczeniu stadionu, ani w żadnym innym punkcie miasta.

Bilety na mecz (punkty obsługi)

W otoczeniu stadionu (przy bramie 10) oraz na samym stadionie zostaną utworzone specjalne punkty obsługi kibiców w kwe­stiach związanych z biletami (np. problemy z kodem kreskowym). W ww. punktach nie będzie prowadzona sprzedaż biletów.

Bezpieczeństwo

Należy pamiętać, iż przechodząc przez którąkol­wiek ze stref kontroli i następnie wychodząc ki­bic nie będzie uprawniony do powrotu. Prosimy mieć na uwadze, że w celu uzyskania dostępu na stadion, każdy widz, niezależnie od wieku, musi okazać ważny bilet. Per­sonel pilnujący wejść może skontrolować zarówno kibiców oraz ich bagaż. Lista przedmiotów zabronionych oraz regulamin im­prezy/stadionu zostaną wywieszone na bramach wejściowych na obiekt. Regulamin imprezy masowej z dokładną listą zabro­nionych przedmiotów dostępny jest na stronie ww.pzpn.pl. Wszelkie podejrzane zachowania czy też pakunki pozostawione bez opieki należy niezwłocznie zgłaszać stewardom lub Policji. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji / zakończe­niu imprezy, należy spokojnie udać się w stronę najbliższego dostępnego wyjścia. Należy wykonywać polecenia stewardów i spikera imprezy.

Dzieci

Każda osoba bez względu na wiek musi posiadać ważny bilet. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci oglądające mecz. W sytuacji zagubionego dziecka, należy niezwłocznie skon­taktować się z najbliższym stewardem.

Kibice niepełnosprawni

Osoby niepełnosprawne, które posiadają specjalną kar­tę parkingową PZPN dla swoich pojazdów mogą wjechać samochodem na obiekt przez bramę wskazaną na karcie. Wspo­mniane karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wy­dawane są bezpłatnie przy zakupie odpowiedniego biletu. Wszyscy kibice w każdej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc i asystę stewardów stadionowych. Osoby niewidome lub niedowidzące będą mogły skorzystać ze stadionowego systemu audiodeskrypcji przy pomocy własnych telefonów komórkowych (wyposażonych w radio i słuchawki). Wystarczy nastawić radio na częstotliwość 92,9 MHz. Wszyscy kibice w każdej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc i asystę stewardów stadionowych.

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą?

Bilet i ważny dokument tożsamości (np. dowód osobisty, pasz­port, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka)

Czy mogę zabrać ze sobą plecak lub inny bagaż?

Organizator stanowczo odradza zabierać ze sobą jakiekolwiek przedmioty (poza np. maseczką, szalikiem, telefonem, portfelem, kluczami itp.), a w szczególności przedmioty określone jako zabro­nione. Nie należy zabierać ze sobą na mecz toreb / walizek / ple­caków, których sprawdzanie może opóźniać wejście na stadion.

Czy osoba niepełnoletnia potrzebuje opiekuna, aby wejść na mecz?

Tak, osoby do lat 13 mogą wejść na mecz tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

Czy na teren stadionu będzie można wnieść jakiekolwiek napoje?

Nie. Zakup napojów będzie możliwy w licznych kioskach gastro­nomicznych.

Czy na teren stadionu można wnosić aparaty fotograficzne i kamery video?

Stewardzi mogą odmówić wnie­sienia na teren imprezy oraz zabronić używania w trakcie meczu profesjonalnej kamery vi­deo lub pro­fesjonalnego aparatu fo­tograficzne­go. Dotyczy to wyłącznie wiel koga ­barytowych / fotore­porterskich urządzeń rejestrujących dźwięk i/lub obraz z długim, wy­miennym obiektywem.

mapka_parkingi_miasto